Oppføringer av

Hålogalandsrådet protesterer imot nye FOT ruter fra 1. april 2024

Fra 1.april blir flytilbudet til og fra Harstad/Narvik lufthavn, Evenes og Bodø og Tromsø betydelig redusert. Dagsreiser fra Bodø til vår region blir i praksis ikke mulig. Selv om setekapasiteten øker, blir det færre flyruter. Hålogalandsrådet mener at samferdsels- departementet må reforhandle kontrakten med Widerøe.   Video fra FB, kopier link lim inn i nettleser. […]

Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) Nord-Norgebanen

KVU Nord-Norgebanen skal foreta en grundigere analyse av hvilket jernbanekonsept mellom Fauske og Tromsø som er mest aktuelt å gjennomføre. Analysen skal vurdere behovet i ulike markeder, herunder godstransport, effektiv kollektivtransport i bo- og arbeidsmarkedsregioner, lengre pendlerreiser til og fra større kompetanse- eller arbeidsplassintensive tyngdepunkt, regionale og lange fritidsreiser og turistreiser. Samfunnsmålet for utredningen er […]

Hålogalandsrådet har avgitt høringsuttalelse til Forsvarskommisjonen NOU 2023:14 og til Totalberedskapskommisjonen NOU 2323:17

Høringsuttalelsene har kommet i stand gjennom et samarbeid med forsvarskommuner i Midt-Troms. Hålogalandsrådet og Midt-Troms regionråd som sammen representerer 17 kommuner i Midt-Troms, Sør-Troms og Ofoten. Sammen utgjør de 17 kommunene et viktig og allsidig område for nasjonal og alliert forsvarsaktivitet. Regionen er vert for viktige avdelinger fra Hæren, Luftforsvaret, Sjøforsvaret, Heimevernet og Spesialstyrkene. Regionen […]

Flyplasskrysset inn på handlingsprogrammet nå!

En utbedring er et viktig prosjekt for hele vår region. Det gjelder både næringsutvikling, utvikling av den nasjonale lufthavnen «Harstad/Narvik lufthavn Evenes» som er en kraftfull motor for en stor region som utvikles og det gjelder utvikling for Forsvaret i en krevende tid. I tillegg til trafikksikkerheten kan alt dette bli vanskeligere om Flyplasskrysset ikke […]

Hålogalandsveien OPS blir bygget

Det har rådet noe usikkerhet om Hålogalandsveien ville bli bygget etter at 2 av tilbyderne trakk seg fra anbudskonkurransen.  Imidlertid på pressekonferanse i dag 27. april 2023 opplyses det fra Statens veivesen at det vil bli inngått kontrakt med Skanska i juni om byggingen av den 82 km lange «Hålogalandsveien».  Regionrådene og kommunene har jobbet […]

Flyplassutvalget bevilger 100 000,- til arbeid for å øke rutetilbudet over Evenes lufthavn

Det er allerede påbegynt et arbeid i destinasjonsselskapene for å tiltrekke oss flere ruteflyvninger til Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes. Men konkurransen er stor, og det er få ressurser avsatt til målrettet arbeid for dette, noe som direkte og indirekte resulterer i at Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes ikke har mange direkte flyvninger fra kontinentet. Det er per i […]