Hålogalandsrådet har avgitt høringsuttalelse til Forsvarskommisjonen NOU 2023:14 og til Totalberedskapskommisjonen NOU 2323:17

Høringsuttalelsene har kommet i stand gjennom et samarbeid med forsvarskommuner i Midt-Troms.

Hålogalandsrådet og Midt-Troms regionråd som sammen
representerer 17 kommuner i Midt-Troms, Sør-Troms og Ofoten. Sammen utgjør de 17 kommunene et
viktig og allsidig område for nasjonal og alliert forsvarsaktivitet. Regionen er vert for viktige avdelinger
fra Hæren, Luftforsvaret, Sjøforsvaret, Heimevernet og Spesialstyrkene.
Regionen er utpekt som et strategisk mottaks- og operasjonsområde for egne og allierte styrker med
store øvingsområder, logistikkmessige fortrinn med nasjonale flyplasser med, europaveier, tilknytning
til jernbanenettet, viktige havner. Regionen har 92 000 innbyggere.

 

2023-10-16 Høringsuttalelse NOU 2023 17 felles Hålogalandsrådet og Midt-Tromsregionråd

 

Avgitt høringssvar forsvarskommisjonen

NOUene finnes på regjeringen.no

NOU 2023: 14 (regjeringen.no)

NOU 2023: 17 (regjeringen.no)