KVU transportløsninger Nord-Norge og KVU Nordnorgebanen.

I forbindelse med Konseptvalgutredningen (KVUen) for framtidens transportsystem i Nord-Norge er det gjennomført møter og verksteder med politikere i landsdelen. Målet har vært å framskaffe en noen tenkelige utviklingstrekk som kan si noe om hvilke behov i form av transportsystemer som skal møtes i et 40-års perspektiv, altså fram mot 2060.

Verden er i rask endring og usikkerheten om fremtiden kan synes større nå enn for noen år siden, dette gjør det vanskeligere å planlegge for fremtiden. Derfor er det blitt stadig mer aktuelt å også ta i bruk andre verktøy i samfunnsplanleggingen.

– Dette har prosjektet som utreder framtidens transportsystem i Nord-Norge tatt inn over seg, og parallelt med det vanlige løpet i en KVU er det utarbeidet scenarioer for fremtidens samfunnsutvikling i nord og konsekvenser for samferdselen.

KVU Transportløsninger i Nord-Norge: -Hvordan vil Nord-Norge utvikle seg mot 2060? (jernbanedirektoratet.no)