Regional transportplan Troms og Nordland

Troms og Finnmark fylkeskommune arbeider nå med Regional transportplan (RTP) for Troms for perioden 2022 – 2033. Denne planen er viktig for Hålogalandsrådet og medlemskommunene siden den legger grunnlaget for samferdsel i mange år frem i tid og er en viktig forutsetning for bosetting, næringsutvikling og ressursutnyttelse.

Planen vil trekke opp langsiktig transportpolitikk, og angi prinsipper og legge føringer i detaljerte handlingsprogram. Planen skal også være strategisk innrettet, med effekt av en samordning av prosesser og forvaltningsnivå regionalt. Planen settes videre i sammenheng med Nasjonal transportplan, der Regional transportplan vil vise mål og krav til alle deler av transportsystemet, og gi innspill til prosesser og planarbeid.

Hålogalandsrådet deltar på innspillsmøte på Tjeldsundbrua 8 april der vi vil fokusere på de felles behovene vi har i regionen. Dette er blant annet kollektivtransport som må foregå sømløst over fylkesgrensen, gang- og sykkelveier, rassikring, fergeruter og elektrifisering. 

Nordland fylkeskommune har kommet lengre med sin plan som ligger til høring. Vi vil levere høringsuttalelse til denne planen innen høringsfrist 22 april.