Kriss Rokkan Iversen

Sammen om framtidens kompetanse

Denne uken var tilsammen 34 representanter fra kommuner, fylkeskommuner og næringsliv samlet ved UiT, Norges arktiske universitet i Narvik for drøfte regionens framtidige kompetanse- og rekrutteringsbehov.

Under kyndig ledelse av viserektor Kriss Rokkan Iversen, støttet av Sturla Bangstad i Hålogalandsrådet, ble første kompetanseverksted gjennomført.

Målet er å få kontinuitet og forutsigbarhet i kunnskapsutvekslingen rundt eksisterende og kommende kompetansebehov og rekrutteringsgrunnlag i Hålogaland, samt å sikre at innspill rundt behovet for nye og justerte utdanninger blir meldt inn til UiT til rett tid og med nødvendig data-/beslutningsgrunnlag.

Under gruppearbeidet ble det gitt mange konkrete og nyttige innspill som UiT vil bearbeide før neste kompetanseverksted.

Her er noen av innspillene som kom fram:

  • Det bør utformes en felles mal for innspill/innmelding av utdanningsbehov.
  • Man ønsker større grad av forpliktende samarbeid mellom UiT, næringsliv og offentlige instanser.
  • Vi trenger større grad av fleksibilitet i forhold til opprettelse av nye studietilbud.
  • Det etterlyses flere desentraliserte tilbud.
  • Bedrifter kan brukes som vertskap i utdanningen.
  • Studier bør reflektere næringslivets behov, herunder må vi etablere treffpunkt med relevante næringsaktører i regionen.