Foto: SalMar

Hålogalandsrådet står samlet i kravet om at vertskommuner for havbruk må få igjen for å tilrettelegge for havbruksnæringen

Hålogalandsrådet er positiv til forslaget om en produksjonsavgift for havbruksnæringen som skal tilfalle vertskommunen. Vi kan imidlertid ikke akseptere en omfordelingsmodell som vil føre til vesentlig lavere inntekter til havbrukskommunene. Utgangspunktet må være at kommuner som stiller areal til rådighet for havbruk også må kompenseres tilstrekkelig for dette.

Hålogalandsrådet anbefaler at dagens ordning med utbetaling fra havbruksfondet til kommunene opprettholdes ut 2021. Fra 2022, når produksjonsavgiften innføres, kan det aksepteres at 40% av salgs- og auksjonsinntekter tilfaller staten og 60 % tilfaller kommuner og fylkeskommuner.

Ovennevnte vil bidra til å sikre konkurransedyktige og forutsigbare rammebetingelser for norsk havbruksnæring, forutsigbarhet for vertskommunene og viktige forutsetninger for et bærekraftig havbruk, økt verdiskapning og vekst i lokalsamfunn.